Since 1987 on the Accounting Market

O nas

Kilka słów o Nas!

„BUCHALTER” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w 1990 r. i wpisana do Rejestru Handlowego Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy, XVI Wydział Gospodarczo-Rejestrowego, w dziale B pod numerem RHB 21442. Ostatni wpis do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpił w dniu 24.09.2001 r. pod nr 0000047140.

Kapitały Spółki wynoszą 100.000 PLN

Zarząd: Prezes Zarządu – mgr Helena Gąsiorowska Biegły Rewident (nr ewid. 1174 uprawnienia od 05.02.2001 r.), Wiceprezes Zarządu – Karolina Gąsiorowska

Przedmiotem działalności „BUCHALTER” Sp. z o.o. jest:
kontrola i badanie sprawozdań finansowych podmiotów gospodarczych /bilansu, rachunku zysków i strat/;
monitorowanie zarządzania finansami i kontrola dokumentacji finansowo-księgowej; przegląd ksiąg rachunkowych;
organizowanie i przeprowadzanie szkoleń z problematyki ekonomicznej;
prowadzenie pełnej obsługi księgowej podmiotów krajowych i zagranicznych;
wykonywanie analiz ekonomiczno-finansowych;
doradztwo podatkowe.

Spółka wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem ewidencyjnym 235 (w dniu 07.03.1995 r.).
Page Rank Check
Copyrights by Buchalter Sp. z o.o.