Since 1987 on the Accounting Market

Audyt sprawozdań finansowych

Nasi Biegli Rewidenci przeprowadzają badania sprawozdań finansowych już od 25 LAT!


Nasz zespół stanowią wyłącznie osoby z ogromnym doświadczeniem na rynku usług audytorskich. Skorzystaj z usług profesjonalistów których renoma i wiedza z zakresu finansów i sprawozdawczości jest znana na rynku już od 25 LAT!

Nasza oferta w zakresie audytu obejmuje:

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych,

Przeglądy śródroczne sprawozdań finansowych,

Audyty podatkowe,

Audyty projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej.


Buchalter Sp. z o.o. od początku swojej działalności oferuje najwyższej jakości badania sprawozdań finansowych. Największym atutem jest doświadczenie zespołu który przeprowadza audyt, nasz zespół składa się wyłącznie z osób posiadających minimum 20 letnie doświadczenie w branży audytorskiej i rachunkowej. Ogromna wiedza rachunkowa i podatkowa zespołu powoduje iż badania i audyty sprawozdań przeprowadzane są bardzo sprawnie, a nasi Klienci badają się u nas 2-5 krotnie.

Badania są przeprowadzane zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 07.05.2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie / Dz. U. nr 77 z dnia 22.05.2009 r./, normami zawodowymi określonymi przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

Prace rewizyjne obejmują m. in.:
Analizę i ocenę systemów ewidencji i kontroli wewnętrznej badanego podmiotu;
Kontrolę prawidłowości prowadzenia ksiąg rachunkowych;
Sprawdzenie prawidłowości stosowanych procedur dotyczących sposobu ustalania i ewidencji podatków;
Zbadanie prawidłowości ewidencji istotnych pozycji aktywów i pasywów oraz rachunku wyników;
Sprawdzenie wyceny aktywów i pasywów na ostatni dzień roku obrachunkowego oraz ustalenie wyniku za rok obrotowy;
Badanie sprawozdania finansowego pod względem realności i kompletności zawartych w nim informacji;
Sprawdzenie sprawozdania zarządu badanego podmiotu pod kątem jego zgodności ze sprawozdaniem finansowym i wymogami prawa;
Udział w inwentaryzacji majątku.


Efektem wykonanych zgodnie z normami zawodowymi biegłych rewidentów oraz Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości prac rewizyjnych są: opinia o prawidłowości i rzetelności sprawozdania finansowego, raport z przebiegu badania oraz ewentualnie list do Zarządu, który przedstawiałby m. in. uwagi dotyczące systemu rachunkowości i kontroli badanego podmiotu.

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani współpracą z nami oraz chcielibyście otrzymać szczegółową ofertę prosimy o kontakt z Buchalter sp. z o.o.
Page Rank Check
Copyrights by Buchalter Sp. z o.o.